Wiki

--

Tvari određenog kemijskog sastava koje se dodaju hrani u procesu tehnološke proizvodnje i obrade s ciljem očuvanja osnovnih svojstava okusa, mirisa i same konzistencije. Dijelimo ih u nekoliko skupina; bojila, konzervansi, antioksidansi, regulatori kiselosti, zgušnjivači, pojačivači okusa itd.

Mikotoksini koje tvori više od dvadeset vrsta plijesni roda Aspergillus među kojima su najpoznatiji Aspergillus flavus i Aspergillus Parasiticus. Do sada je otkriveno 18 različitih vrsta aflatoksina, a najvažniji su aflatoksin B1, B2, G1, G2 i M1.

Akreditacija je dokument koji izdaje Hrvatska akreditacijska agencija (HAA), a koji predstavlja međunarodno priznati način dokazivanja osposobljenosti za ocjenjivanje sukladnosti u područjima ispitivanja, umjeravanja, certifikacije i dr. Akreditirana tijela daju povjerenje u usluge ispitivanja, certifikacije i inspekcije.

Toksikant u prženoj i pečenoj hrani na bazi krumpira i žitarica koji nastaje Maillardovom reakcijom asparagina i izvorom karbonila (reducirajući šećeri) kod temperatura iznad 120°C.

Mjera slobodne vode dostupne za biološke funkcije. Smanjenjem aktiviteta vode okoliša, smanjuje se i sposobnost rasta većine mikroorganizama. Granična vrijednost aw za rast bilo kojeg mikroorganizma je oko 0,6 te se ispod ove vrijednosti hrana smatra mikrobiološki sigurnom. 

Jednostanični organizmi s prokariotskom građom stanice. Patogene bakterije, kao što su Salmonela i Escherichia, često uzrokuju bolesti u organizmu čovjeka, životinja, samostalno ili preko svojih štetnih produkata. Indikator bakterije..enterobakterije, koliformne

Kratica se odnosi na smjesu benzena, toluena, etilbenzena i tri izomera ksilena, koji spadaju u aromatske ugljikovodike (arene). Sadrže jedan benzenovih prstenova, većina imaju snažnu aromu, odakle potječe i ime.

Nema objavljenih termina.

Fungicidi širokoga spektra djelovanja, koriste se intenzivno protiv gljivičnih oboljenja voćaka, vinove loze, žitarica, uljarica, duhana. Ditiokarbamati su zajedno s još nekim fungicidima najčešće pronalaženi ostaci pesticida u hrani, naročito voću.

To je („Enzyme-linked immunosorbent assay“) imunoenzimski test visoke osjetljivosti i selektivnosti za određivanje prisutnosti i količine specifičnih molekula (analita). Temelji se na reakciji antigena na antitijelo. Koristi se često za određivanje mikotoksina kao jednostavna i brza metoda, ekonomski i ekološki prihvatljiva s mogućnošću analize velikog broja uzoraka.

Crijevne bakterije koje su dio normalne mikroflore probavnog sustava. Obuhvaćaju rodove Salmonella (patogen), Escherichia (potencijalni patogen), Shigella (patogen) i dr. Njihova prisutnost u namirnicama indikator je fekalnog zagađenja, tj. nedovoljne higijene tijekom proizvodnje, čuvanja i rukovanja namirnicama. Namirnice u kojima se ustanovi prisutnost enterobakterija smatraju se zdravstveno neispravnima.Izolirane mikrobiološkim brisevima sa površina, ruku osoblja i pribora ukazuju na fekalno zagađenje i nedovoljno čišćenje, pranje i dezinfekciju.

Nema objavljenih termina.

Grain and Feed Trade Association. UK regulating institution for the Grain and Feed Trade.

Separativna analitička tehnika („Gas chromatography–mass spectrometry“) koja spaja plinsku kromatografiju i masenu spektrometriju. Uz pomoć plinske kromatografije moguće je fizičko odvajanje različitih analita, dok masena spektrometrija omogućava određivanje njihovih specifičnih masa koje pružaju strukturni identitet individualnih komponenti koje se nalaze u kompleksnim uzorcima biološkog i okolišnog podrijetla.

Genetski modificirani organizam je organizam u kojem je genetski materijal izmijenjen na način koji se ne pojavljuje prirodnim putem. U današnje se vrijeme pridaje veliki značaj toksinima iz genetski modificirane hrane, iako nema znanstvenih dokaza o većoj toksičnosti GM hrane s obzirom na „običnu“ hranu.

Analiza opasnosti kritičnih kontrolnih točaka (Hazard Analysis Critical Control Point) predstavlja sustav koji identificira moguće opasnosti biološkog, kemijskog ili fizičkog podrijetla koje mogu utjecati na sigurnost hrane i na korake u vezanim procesima. Primjenom tog sustava moguće je provoditi mjere za kontrolu tih opasnosti.

Nema objavljenih termina.
Nema objavljenih termina.

Zajedniči naziv za toksične spojeve koji se nalaze u hrani. Mogu biti njeni prirodni konstituenti ili neprirodni sastojak koji nastaje kao rezultat kontaminacije hrane u lancu proizvodnje. U hranu mogu  dospjeti nekontrolirano iz okoliša ili mogu biti rezidue (ostaci) tretiranja koje je čovjek koristio u različitim fazama proizvodnje. Prema tome, kontaminanti su tvari koje nisu namjerno dodane u hranu nego su posljedica kontaminacije hrane tokom proizvodnje, pakiranja, transporta, obrade hrane ili su pak posljedica nekih prirodnih procesa. Kemijski kontaminanti koji se mogu naći u hrani: mikotoksini, enterotoksini, dioksini, poliklorirani bifenili, pulicikločki aromatski ugljikovodici, akrilamid, kloropropanoli, ostaci sredstava za čišćenje.

Separativna analitička tehnika („Liquid chromatography–mass spectrometry“) koja spaja tekućinsku kromatografiju i masenu spektrometriju. Uz pomoć tekućinske kromatografije moguće je fizičko odvajanje različitih analita, dok masena spektrometrija omogućava određivanje njihovih specifičnih masa koje pružaju strukturni identitet individualnih komponenti koje se nalaze u kompleksnim uzorcima biološkog i okolišnog podrijetla.

Nalaze se u sastavu biljnih i životinjskih masti i ulja. Biljna ulja imaju veći sadržaj nezasićenih masnih kiselina, dok biljne i životinjske masti imaju veći sadržaj zasićenih masnih kiselina.

Toksični sekundardni metaboliti nekih vrsta mikotoksikogenih plijesni, među kojima su najpoznatije Aspergillus, Fusarium, Alternaria and Penicillium.

Smjese, bez boje i mirisa, viših alkana mineralnog podrijetla, većinom kao naftni destilati. Najčešće su nusprodukti refinirane sirove nafte u proizvodnji benzina i drugih proizvoda nafte.

Metoda koja se primjenjuje za analizu velikog broja rezidua, najčešće više od 100. Ovakve metode se najčešće primjenjuju pri analizi pesticida.

Kontaminanti čija je povećana koncentracija u okolišu i hrani posljedica ljudske aktivnosti u poljoprivredi (prekomjerne uporabe dušićnih gnojiva) i uzgoja životinja. Iako nisu posebno toksični za ljudski organizam, produkti koji iz njih mogu nastati (nitrozamini) imaju kancerogeno djelovanje.

Spektroskopija nuklearnom magnetskom rezonancijom je tehnika istraživanja koja koristi magnetska svojstva određenih atomskih jezgara. Ovaj tip spektroskopije određuje fizikalna i kemijska svojstva atoma ili molekula u kojima se nalaze.

Nutritivne vrijednosti navode hranjive tvari u namirnicama te su na ambalaži prehrambenih proizvoda uglavnom nabrojane četiri glavne kategorije nutritivnih vrijednosti, kao što su kalorijska vrijednost, ugljikohidrati,te bjelančevine i masti.

Nema objavljenih termina.

Policiklički aromatski ugljikovodici sastoje se od dva ili više kondenziranih aromatskih prstenova u molekuli, sastavljeni od ugljika i vodika. Najčešće nastaju pri visokim temperaturama tijekom termičke obrade hrane, npr. pečenjem, prženjem, dimljenjem. Najlakše nastaju iz ugljikohidrata kod visokih temperatura bez prisustva kisika, a mogu nastati i iz aminokiselina i masnih kiselina. Osim u hrani, nastaju i u prirodi, nepotpunim izgaranjem organske tvari kao i u industriji. Također su kategorizirani kao kancerogeni i toksični spojevi.

Poliklorirani bifenili su grupa sintetskih organskih spojeva koji se satoje od dva  međusobno povezana benzenska prstena u kojima je jedan ili svih deset atoma vodika  zamjenjen atomom klora. Kemijski su jako stabilni i inertni, topljivi u organskim otapalima, uljima i mastima. Zbog svojih karakteristika, imali su široku uporabu kao izolacijski i rashladni materijali u transformatorima, kondenzatorima i hladnjacima, u proizvodnji premaza, plastičnih masa, električnim transformatorima itd. Zdravstvene organizacije su ih kategorizirale kao toksične i kancerogene.

Pojam pesticid (pestis=kuga, pošast; concido=uništenje) označava kemijsku ili biološku tvar proizvedenu u svrhu kontrole štetočina, korova i bolesti, prvenstveno u proizvodnji hrane. Pod ostacima pesticida podrazumijevaju se izuzetno male količine aktivnih tvari, koje se najčešće izražavaju u miligramima po kilogramu hrane u kojoj su nađene.

Višestanične gljive koje stvaraju micelij.

Kratica od engleskog naziva "Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe" (brzo, lagano, jeftino, učinkovito, robusno i sigurno), a predstavlja metodu za analizu ostataka pesticida ekstrakcijom pomoću različitog sastava različitih soli, ovisno o tipu uzorka za analizu.

Nema objavljenih termina.

Proces pripreme uzorka („Solid-phase extraction“) u kojem se komponente otopljene u tekućoj fazi odvajaju od drugih komponenti smjese prema njihovim fizikalnim i kemijskim svojstvima. Analitički laboratoriji koriste metodu za pročišćavanje uzoraka za analizu ili izoliranje analita iz širokog spektra matrica.

Onečišćujuče tvari koje akumuliraju u ekosustavu te su iznimno opasne za žive organizme. Prirodno prisutne u okolišu, a mogu biti i posljedica tehnoloških aktivnosti čovjeka (industrija, ispušni plinovi). Teški metali koji djeluju isključivo toksično i nisu biogeni su kadmij, olovo i živa.

Trans masne kiseline  su masne kiseline koje imaju na nezasićenome dijelu trans konfi guraciju, umjesto uobičajene cis. Mogu se prirodno pojavljivati u nekim životinjskim mastima, ali češće nastaju transformacijom iz nezasićenih cis orijentiranih masnih kiselina. TFA ne nastaju kao konačni produkt ni kod jednoga metaboličkoga procesa u čovjeku, stoga sve TFA koje se nalaze u krvi i tkivu dolaze iz prehrambenih izvora na slijedeći način:

bakterijskom biotransformacijom nezasićenih masnih kiselina u rumenu preživača, industrijskom hidrogenacijom i dezodorizacijom nezasićenih biljnih (ili ribljih) ulja te Termičkom obradom ulja na visokim temperaturama

Nema objavljenih termina.
Nema objavljenih termina.
Nema objavljenih termina.
Nema objavljenih termina.
Nema objavljenih termina.
Nema objavljenih termina.

3-monoklorpropandiol jedan je od najpoznatijih kloropropanola, produkata glicerola i kloridne kiseline, koji nastaje kod povišenih temperatura tijekom procesiranja hrane.

Primajte naše stručne savjete, novosti i ponude