HAA ISO 17025

Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) je neovisna i neprofitna nacionalna akreditacijska ustanova osnovana od Vlade Republike Hrvatske, a koja provodi akreditacije temeljem Zakona o akreditaciji (NN 158/2003). HAA predstavlja Republiku Hrvatsku u europskim i međunarodnim organizacijama za akreditaciju. HAA je osnovana radi provedbe usklađenja hrvatskog tehničkog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, čime akreditirana tijela imaju ravnopravan položaj na međunarodnom tržištu roba i usluga.

HAA ocjenjuje sukladnost proizvoda, procesa i usluga sa tehničkim propisima i normama. Ocijenu provode stručni i tehnički osposobljeni ocjenitelji i eksperti.

Nadzor laboratorija Inspecto d.o.o. provode zaposlenici i eksperti odjela za akreditiranje ispitnih i umjernih laboratorija.

Inspecto d.o.o. - Laboratorij - osposobljen je prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 za ispitivanje hrane, hrane za životinje i tla.

HAA ISO 17025 akreditacija

Primajte naše stručne savjete, novosti i ponude