Projekti

Organizacija i razvojna politika Inspecto laboratorija uspostavljena je na način da prati svjetske trendove u domeni kontrole i ispitivanja, da kontinuirano ulaže u tehnološki razvoj i profesionalnu edukaciju svojih djelatnika.

Takav pristup omogućuje stalan napredak u analitici hrane i hrane za životinje, te je upravo zbog dugogodišnjeg stručnog rada Inspecto laboratorij odabran kao partner u sljedećim projektima:

 • Određivanje ergot alkaloida u hrani i žitaricama, 2016.
  (suradnja s Hrvatskom agencijom za hranu)
  Uzorkovanje žitarica i proizvoda od žitarica te analiza ergot alkaloida (ergokristin/ergokristinin, ergotamin/ergotaminin, ergokriptin/ergokriptinin, ergometrin/ergometrinin, ergozin/ergozinin, ergokornin/ergokoninin) u prikupljenim uzorcima.
 • Određivanje ergot alkaloida u hrani i hrani za životinje, 2014./2015.
  (suradnja s Hrvatskom agencijom za hranu)
  Uzorkovanje žitarica i proizvoda od žitarica te analiza ergot alkaloida (ergokristin/ergokristinin, ergotamin/ergotaminin, ergokriptin/ergokriptinin, ergometrin/ergometrinin, ergozin/ergozinin, ergokornin/ergokoninin) u prikupljenim uzorcima.
 • Ispitivanje sorti pšenice za proizvođače sorti, 2012./2016.
  (suradnja sa Zavodom za sjemenarstvo i rasadničarstvo pri Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo, te Prehrambeno-tehnološkim fakultetom Osijek)
 • Studija pojavnosti mikotoksina u krmivima i krmnim smjesama u RH, 2011./2012.
  (suradnja s Hrvatskom agencijom za hranu)
 • Mikotoksini u pšenici skladištenoj u Slavoniji i Baranji, 2009./2010.
  (suradnja s Poljoprivrednim institutom Osijek i Hrvatskom agencijom za hranu)
 • Mikotoksini u tipovima kukuruza namijenjeni ljudskoj prehrani, 2009./2010.
  (suradnja s Poljoprivrednim institutom Osijek)

Primajte naše stručne savjete, novosti i ponude