Analiza vode za piće i otpadne vode

Laboratorij za vode i otpadne vode provodi uzorkovanje i analizu vode za ljudsku potrošnju, industrijske vode, vode za navodnjavanje, podzemnih i površinskih voda, a ovlašten je za uzorkovanje i analizu vode za ljudsku potrošnju prilikom tehničkih prijema građevina, te otpadne vode prema ovlaštenju Ministarstva poljoprivrede.

Voda za ljudsku potrošnju

Parametri koji se rade prilikom provjere zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju su temperatura, miris, okus, boja, mutnoća, pH, vodljivost, kloridi, utrošak KMnO4, amonijak, nitrati, nitriti, slobodni klor, te željezo.

Tehnički prijem građevina

Parametri koje laboratorij ispituje, prema ovlaštenju Ministarstva zdravstva, odnose se na mikrobiološke, fizikalne i fizikalno-kemijske parametre i kemijske parametre prilikom tehničkih prijema građevina:

Navedeni mikorbiološki, fizikalni, fizikalno-kemijski i kemijski parametri definirani su slijedećim Zakonima i Pravilnicima:

  • Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/2013),
  • Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN125/2013),
  • Pravilniku o izmjenama Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 141/2013),
  • Pravilniku o izmjenama Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 128/2015),
  • Uredbi o standardu kakvoće voda (NN 73/2013).

Prema dogovoru moguće je raditi ispitivanja na ostale parametre prema potrebama naručitelja.

Analizom vode za piće, bilo da se radi sa svrhom inspekcijskog nadzora ili za druge potrebe, dobiva se jasna slika o trenutnom stanju vodoopskrbne mreže u građevini.

Subjekti u poslovanju s hranom koji imaju uspostavljen HACCP sustav, moraju imati i sustav samokontrole vode prema važećem Pravilniku te ju moraju analizirati ovisno o broju točaka na razvodnoj mreži (najmanje dva puta godišnje).

Otpadna voda

Navedeni fizikalni, fizikalno-kemijski, kemijski parametri definirani su slijedećim Zakonima i Pravilnicima:

  • Zakonu o vodama (NN 153/2009, 63/2011, 130/2011, 56/2013),
  • Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/2013),
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 27/2015),
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 3/2016).

Analizom otpadne vode bilo da se radi o potrebama inspekcijskog nadzora ili potrebama interne analize u svrhu kontrole učinkovitosti i optimizacije proizvodnog procesa, osigurava se smislena slika o procesu, te njegovim mogućim nedostacima i promjenama na koje naručitelj može utjecati.

Primajte naše stručne savjete, novosti i ponude