Analiza vode za piće i otpadne vode

Laboratorij za vode i otpadne vode tvrtke Inspecto d.o.o. provodi uzorkovanje i analizu voda (vode za piće, industrijske vode, vode za navodnjavanje) i otpadnih voda na fizikalne, fizikalno-kemijske i kemijske parametre.

Ispitivanja se provode prema ovlaštenju Ministarstva zdravlja za analizu vode za piće prilikom tehničkih prijema građevina, te prema ovlaštenju Ministarstva poljoprivrede za otpadne vode.

Parametri koji se rade prema ovlaštenju za vodu za piće su temperatura, miris, okus, boja, mutnoća, pH, vodljivost, kloridi, utrošak KMnO4, amonijak, nitrati, nitriti, slobodni i ukupni klor, te željezo, a analizirani uzorci trebaju zadovoljiti parametre propisane u:

  • Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15 i 104/17)
  • Pravilniku o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objekti (NN 44/14)
  • Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitornigu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17)
  • Uredbi o standardu kakvoće voda (NN 73/13)

Parametri koji se rade prema ovlaštenju za otpadnu vodu su temperatura, boja, miris, mutnoća, pH, elektrovodljivost, amonij, nitrati, nitriti, kloridi, fosfati, ukupni dušik, ukupni fosfor, suspendirana tvar, taložni ostatak, KPK, otopljeni kisik, BPK5, ukupna ulja i masti, mineralna ulja, anionski detergenti, ukupno otopljene tvari (TDS), slobodni klor, ukupni klor, sulfati, arsen, kadmij, krom (ukupni), bakar, željezo, mangan, nikal i cink, prema:

  • Zakonu o vodama (NN 153/09, 63/11,130/11, 56/13, 14/14)
  • Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, NN 27/13)
  • Vodopravnim dozvolama korisnika

Prema dogovoru, moguće je raditi i analizu na ostale parametre prema potrebama kupaca.

Analiza vode za piće

Analizom vode za piće za svrhu inspekcijskog nadzora ili za druge potrebe, dobija se jasna slika o trenutnom stanju vodoopskrbne mreže u građevini. Subjekti u poslovanju s hranom koji imaju uspostavljen HACCP sustav, moraju imati i sustav samokontrole za vodu prema važećem Pravilniku, te ju moraju analizirati ovisno o broju točaka na razvodnoj mreži (najmanje dva puta godišnje).

Analiza otpadne vode

Analizom otpadne vode za potrebe inspekcijskog nadzora ili potrebama interne analize u svrhu kontrole učinkovitosti i optimizacije proizvodnog procesa, osigurava se smislena slika o procesu, te njegovim mogućim nedostacima i promjenama na koje naručitelj može utjecati.

Preuzmi letak Inspecto - analiza vode za piće i otpadne vode

Kataloga parametara za analizu vode za piće i otpadne vode


Šifra Vrsta analize Metoda
Uzorkovanje-otpadna voda 1, 3
HRN ISO 5667-10-2000
pH 1, 3
HRN EN ISO 10523:2012
Vodljivost 1, 3
HRN EN 27888:2008
Temperatura 1, 3
SM 22nd Ed. 2012 2550B
Boja 1, 3
HRN EN ISO 7887:2012
Mutnoća 1, 3
HR EN ISO 7027-1:2016
Utrošak KMnO4 1, 3
HRN EN ISO 8467:2001
Amonij 1, 3
RU-156-03
Nitrati - samo otpadna voda 1, 3
RU-356-02 (HPLC)
Nitrati - samo površinska i podzemna voda 3
RU-356-02 (HPLC)
Nitrati 1, 3
RU-164-04
Nitrati- samo otpadna voda 1, 3
RU-356-02 (HPLC)
Nitriti - samo površinska i podzemna voda 3
RU-356-02 (HPLC)
Nitriti 1, 3
RU-165-03
Slobodni klor 1, 3
RU-174-04
Kloridi 1, 3
RU-185-03
Kloridi 1, 3
HRN ISO 9297:1998
BPK5 1, 3
HRN EN 1899-1:2004
KPK 1, 3
HRN ISO 15705:2003
Ukupni fosfor - samo otpadna voda 1, 3
RU-173-04
Ukupni fosfor - površinska i podzemna voda 1, 3
HRN EN ISO 6878.2008
Suspendirane tvari 1, 3
HRN EN 872:2008
Anionski tenzidi 1, 3
RU-157-05
Teško hlapive lipofilne tvari (ukupna ulja i masti) - samo otpadna voda 1, 3
SM 22nd Ed. 2012 5520B
Fosfati - samo otpadna voda 3
RU-173-04
Fosfati - Površinska i podzemna voda 3
HRN EN ISO 6878.2008
Određivanje sulfata 3
Standard methods 22nd Ed. 2012 4500-SO--4-- E
Ugljikovodici (mineralna ulja-gravimetrijski) - otpadna voda
SM 22nd Ed.2012 5520-F
Ugljikovodici 3
HRN EN ISO 9377-2:2002 (GC-FID)
Lakohlapljivi aromatski ugljikovodici (BTX) - površinska i podzemna voda 3
RU-259-03
Lakohlapljivi aromatski ugljikovodici (BTX): benzen, etilbenzen, toluen, o-ksilen, p.m-ksilen - otpadna voda 1, 3
RU-259-03 (GC-MS/MS)
Amonijačni dušik NH4-N 3
RU-256-03
Nitratni dušik NO3-N 3
RU-164-04
Nitritni dušik NO2-N 3
RU-165-03
Ukupni klor 3
RU-174-03
Taložive tvari - samo otpadna voda 3
SM 2540-F: 2012
Otopljeni kisik 3
RU-162-01
Suhi ostatak
SM 2540-B:2012
Adorptivni organski halogeni (AOX) - samo otpadna voda 1, 3
RU-293-03
Detergenti, neionski 3
RU-297-02
Detergeni kationski 3
RU-295-02
Krom(VI) 3
SM 22nd 3500 Cr B
Ukupni dušik 1, 3
RU-163-02
Ukupno otopljene tvari (TDS) 1, 3
SM 22nd Ed. 2012 2540C
Arsen (As) 2, 3
RU-305-05 (ICP-MS)
Berilij (Be) 2, 3
RU-305-05 (ICP-MS)
Kadmij (Cd) 2, 3
RU-305-05 (ICP-MS)
Kadmij (Cd) 2, 3
RU-305-05 (ICP-MS)
Ukupni krom (Cr) 2, 3
RU-305-05 (ICP-MS)
Kobalt (Co) 2, 3
RU-305-05 (ICP-MS)
Bakar (Cu) 2, 3
RU-305-05 (ICP-MS)
Olovo (Pb) 2, 3
RU-305-05 (ICP-MS)
Mangan (Mn) 2, 3
RU-305-05 (ICP-MS)
Nikal (Ni) 2, 3
RU-305-05 (ICP-MS)
Selen (Se) 2, 3
RU-305-05 (ICP-MS)
Vanadij (V) 2, 3
RU-305-05 (ICP-MS)
Cink (Zn) 2, 3
RU-305-05 (ICP-MS)
Željezo (Fe) 2, 3
RU-305-05 (ICP-MS)
Aluminij (Al) 2, 3
RU-305-05 (ICP-MS)
Živa (Hg) samo - otpadna voda 2, 3
RU-305-05 (ICP-MS)
Natrij (Na) - samo podzemna i površinska voda 2, 3
RU-305-05 (ICP-MS)
Mikrobiološka i kemijska analiza vode za piće
Kombinacija metoda
Ukupna tvrdoća 3
Standard methods 22nd Ed. 2012 2340-C
Magnezij (Mg)
RU-296-01
Kalcij (Ca)
RU-296-01
Kalcijeva tvrdoća
RU-301-02
Magnezijeva tvrdoća
RU-301-02
Karbonatna tvrdoća
RU-301-02
Nekarbonatna tvrdoća
RU-301-02
Alkalitet (p i m -alkalitet)
HRN EN ISO 9963-1:1998
Bikarbonati (Hidrogenkarbonati)
RU-402-01
Salinitet
RU-193-01
Vidljiva otpadna tvar
Izračun
Šifra Vrsta analize Metoda
Uzorkovanje - voda za ljudsku potrošnju za određivanje mikrobioloških pokazatelja
HRN ISO 19458.2008
Uzorkovanje - voda za ljudsku potrošnju za određivanje fizikalno kemijskih pokazatelje
HRN ISO 5667-5-2000
pH 1, 3
HRN EN ISO 10523:2012
Vodljivost 1, 3
HRN EN 27888:2008
Temperatura 1, 3
SM 22nd Ed. 2012 2550B
Boja 1, 3
HRN EN ISO 7887:2012
Mutnoća 1, 3
HRN EN ISO 7027-1:2016
Utrošak KMnO4 1, 3
HRN EN ISO 8467:2001
Amonij 1, 3
RU-156-03
Nitrati 1, 3
RU-356-02 (HPLC)
Nitriti 1, 3
RU-164-04
Nitriti 1, 3
RU-165-03
Slobodni klor 1, 3
RU-174-04
Kloridi 1, 3
RU-185-03
Kloridi 1, 3
HRN ISO 9297:1998
Ugljikovodici 3
HRN EN ISO 9377-2:2002 (GC-FID)
Lakohlapljivi aromatski ugljikovodici (BTX): benzen, etilbenzen, toluen, o-ksilen, p.m-ksilen 1, 3
RU-259-03 (GC-MS/MS)
Benzen 1, 3
RU-259-03 (GC-MS/MS)
Miris 1, 3
HRN EN 1622:2008
Okus 1, 3
HRN EN 1622:2008
Arsen (As) 2, 3
RU-305-05 (ICP-MS)
Berilij (Be) 3
RU-305-05 (ICP-MS)
Kadmij (Cd) 2, 3
RU-305-05 (ICP-MS)
Ukupni krom (Cr) 2, 3
RU-305-05 (ICP-MS)
Kobalt (Co) 2, 3
RU-305-05 (ICP-MS)
Bakar (Cu) 2, 3
RU-305-05 (ICP-MS)
Olovo (Pb) 2, 3
RU-305-05 (ICP-MS)
Mangan (Mn) 2, 3
RU-305-05 (ICP-MS)
Nikal (Ni) 2, 3
RU-305-05 (ICP-MS)
Selen (Se) 2, 3
RU-305-05 (ICP-MS)
Vanadij (V) 2, 3
RU-305-05 (ICP-MS)
Cink (Zn) 2, 3
RU-305-05 (ICP-MS)
Željezo (Fe) 2, 3
RU-305-05 (ICP-MS)
Aluminij (Al) 2, 3
RU-305-05 (ICP-MS)
Natrij (Na) 2, 3
RU-305-05 (ICP-MS)
Broj kolonija 22ºC 1, 3
HRN ISO 6222.2000
Broj kolonija 36ºC 1, 3
HRN ISO 6222.2000
Ukupni koliformi 1, 3
HRN EN ISO 9308-1:2014
Escherichia coli (E.coli) 1, 3
HRN EN ISO 9308-1:2014
Enterokoki 1, 3
HRN EN ISO 7899-2:2000
Pseudomonas aeruginosa 3
HRN EN ISO 16266:2008
Ukupna tvrdoća 3
Standard methods 22nd Ed. 2012 2340-C
Magnezij (Mg)
RU-296-01
Kalcij (Ca)
RU-296-01
Kalcijeva tvrdoća
RU-301-02
Magnezijeva tvrdoća
RU-301-02
Karbonatna tvrdoća
RU-301-02
Nekarbonatna tvrdoća
RU-301-02
Alkalitet (p i m -alkalitet)
HRN EN ISO 9963-1:1998
Bikarbonati (Hidrogenkarbonati)
RU-402-01
Salinitet
RU-193-01
Živa (Hg)
RU-305-05
Clostridium perfingens
HRN EN ISO 14189:2016
Ukupni fosfor 1
HRN EN ISO 6878:2008
Šifra Vrsta analize Metoda
Uzorkovanje -voda za ljudsku potrošnju za određivanje mikrobioloških pokazatelja 1, 3
HRN ISO 19458.2008
Uzorkovanje-voda za ljudsku potrošnju za određivanje fizikalno kemijskih pokazatelje 1, 3
HRN ISO 5667-5-2000
pH 1, 3
HRN EN ISO 10523:2012
Vodljivost 1, 3
HRN EN 27888:2008
Temperatura 1, 3
SM 22nd Ed. 2012 2550B
Boja 1, 3
HRN EN ISO 7887:2012
Mutnoća 1, 3
HR EN ISO 7027-1:2016
Utrošak KMnO4 1, 3
HRN EN ISO 8467:2001
Amonij 1, 3
RU-156-03
Nitrati 1, 3
RU-356-02 (HPLC)
Nitrati 1, 3
RU-164-04
Nitriti 1, 3
RU-356-02 (HPLC)
Nitriti 1, 3
RU-165-03
Slobodni klor 1, 3
RU-174-04
Kloridi 1, 3
RU-185-03
Kloridi 1, 3
HRN ISO 9297:1998
Sulfati 3
Sulfati3 RU-194-01
Suspendirane tvari (ukupne suspenzije) 1, 3
HRN EN 872:2008
Otopljeni kisik 3
RU-162-02
Ukupni fosfor 1, 3
HRN EN ISO 6878:2008
Ugljikovodici 3
HRN EN ISO 9377-2:2002 (GC-FID)
Lakohlapljivi aromatski ugljikovodici (BTX): benzen, etilbenzen, toluen, o-ksilen, p.m-ksilen 1, 3
RU-259-03 (GC-MS/MS)
Benzen 1, 3
RU-259-03 (GC-MS/MS)
Miris 3
HRN EN 1622:20082008
Okus 3
HHRN EN 1622:2008
Ukupna tvrdoća 3
Standard methods 22nd Ed. 2012 2340-C
Magnezij (Mg) 3
RU-296-01
Kalcij (Ca) 3
RU-296-01
Alkalitet (p i m -alkalitet) 3
HRN EN ISO 9963-1:1998
Arsen (As) 2, 3
RU-305-05 (ICP-MS)
Berilij (Be) 2, 3
RU-305-05 (ICP-MS)
Kadmij (Cd) 2, 3
RU-305-05 (ICP-MS)
Ukupni krom (Cr) 2, 3
RU-305-05 (ICP-MS)
Kobalt (Co) 2, 3
RU-305-05 (ICP-MS)
Bakar (Cu) 2, 3
RU-305-05 (ICP-MS)
Olovo (Pb) 2, 3
RU-305-05 (ICP-MS)
Mangan (Mn) 2, 3
RU-305-05 (ICP-MS)
Nikal (Ni) 2, 3
RU-305-05 (ICP-MS)
Selen (Se) 2, 3
RU-305-05 (ICP-MS)
Vanadij (V) 2, 3
RU-305-05 (ICP-MS)
Cink (Zn) 2, 3
RU-305-05 (ICP-MS)
Željezo (Fe) 2, 3
RU-305-05 (ICP-MS)
Aluminij (Al) 2, 3
RU-305-05 (ICP-MS)
Natrij (Na) 2, 3
RU-305-05 (ICP-MS)
Broj kolonija 22ºC 1, 3
HRN ISO 6222.2000
Broj kolonija 36ºC 1, 3
HRN ISO 6222.2000
Ukupni koliformi 1, 3
HRN EN ISO 9308-1:2014
Escherichia coli (E.coli) 1, 3
HRN EN ISO 9308-1:2014
Enterokoki 1, 3
HRN EN ISO 7899-2:2000
Pseudomonas aeruginosa 3
HRN EN ISO 16266:2008
Kalcijeva tvrdoća
RU-301-02
Magnezijeva tvrdoća
RU-301-02
Karbonatna tvrdoća
RU-301-02
Nekarbonatna tvrdoća
RU-301-02
Bikarbonati (Hidrogenkarbonati)
RU-402-01
Salinitet
RU-193-01
Živa (Hg)
RU-305-05
Clostridium perfingens
HRN EN ISO 14189:2016
Šifra Vrsta analize Metoda
Uzorkovanje - površinska i podzemna voda
HRN ISO 5667-5:2011HRN EN ISO 5667-14:2016; HRN EN ISO 5667-5:2016
2100
Temperatura 1
SM 22nd Ed. 2012 2550B
2101
Suspendirane tvari 1
HRN EN 872:2008
2102
Escherichia coli
HRN EN ISO 9308-1:2014
2103
Nitrati 1
RU-356-02 HPLC
2104
Natrij (Na) samo podzemna i površinska voda 2
RU-305-05 (ICP-MS)
2105
Kloridi 1
RU-185-03
2106
Vodljivost 1
HRN EN 27888:2008
2107
Ukupni koliformi
HRN EN ISO 9308-1:2014
Nitrati 1
RU-164-04
Kloridi 1
HRN ISO 9297:1998
Šifra Vrsta analize Metoda
2072
Uzorkovanje – voda za navodnjavanje
HRN ISO 5667-5:2011
2073
Temperatura
SM 22nd Ed. 2550-B: 2012
2074
Sadržaj suspendiranih tvari
HRN EN 872:2008
2075
Sadržaj otopljenih tvari
SM 22nd Ed. 2540-C: 2012
2076
Nitrati
RU-356-02 HPLC
2077
Natrij
RU-305-05 ICP-MS
2078
Kloridi
RU-185-02
2079
Vodljivost
HRN EN 27888:2008
2080
Ukupni koliformi
HRN EN ISO 9308-1:2014
2081
Određivanje mutnoće 1
HRN EN ISO 727-1:2016
2082
Bor (B)
Hach metoda
2083
Cink (Zn)
RU-305-05 ICP-MS
2084
Kalij (K)
RU-305-05 ICP-MS
2085
Mangan (Mn)
RU-305-05 ICP-MS
2086
Željezo (Fe)
RU-305-05 ICP-MS
2087
pH 1
HRN EN ISO 10523:2012
2088
Amonij
RU-156-03
2089
Određivanje sulfata 1
Standard methods 22nd Ed. 2012 4500-SO--4-- E
2090
Određivanje ukupnog fosfora
RU-173-03
2091
Određivanje fosfata
RU-173-03
2092
Alkalitet
HRN EN ISO 9963-1:1998
2093
Kalcij
Titracija s EDTA
2094
Karbonati
HRN EN ISO 9963-1:1998
2095
Određivanje bikarbonata
Titracija s HCl
2096
Određivanje magnezija
Računski
2097
Određivanje ukupne tvrdoće
SM 22nd Ed. 2340-C: 2012
2098
Ukupni koliformi
HRN EN ISO 6222:2000
Šifra Vrsta analize Metoda
2066
Aerobne mezofilne bakterije
HRN ISO 4833-2:2013
2067
E. Coli
HRN EN ISO 9308-1:2014
2068
Enterokoki
HRN EN ISO 7899-2:2000
2069
Pseudomonas aeruginosa
HRN EN ISO 16266:2008
2070
Sulfitreducirajuće klostridije
Vlastita metoda
2071
Set kompleta analiza leda
Kombinacija metoda

Primajte naše stručne savjete, novosti i ponude