Analiza vode za piće i otpadne vode

Laboratorij za vode i otpadne vode provodi uzorkovanje i analizu voda (vode za piće, industrijske vode, vode za navodnjavanje) i otpadnih voda na fizikalne, fizikalno-kemijske i kemijske parametre prema ovlaštenju Ministarstva zdravlja za analizu vode za piće prilikom tehničkih prijema građevina, te prema ovlaštenju Ministarstva poljoprivrede za otpadne vode.

Parametri koji se rade prema ovlaštenju za vodu za piće su temperatura, miris, okus, boja, mutnoća, pH, vodljivost, kloridi, utrošak KMnO4, amonijak, nitrati, nitriti, slobodni i ukupni klor, te željezo, a analizirani uzorci trebaju zadovoljiti parametre propisane u:

  • Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15 i 104/17)
  • Pravilniku o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objekti (NN 44/14)
  • Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitornigu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17)
  • Uredbi o standardu kakvoće voda (NN 73/13)

Parametri koji se rade prema ovlaštenju za otpadnu vodu su temperatura, boja, miris, mutnoća, pH, elektrovodljivost, amonij, nitrati, nitriti, kloridi, fosfati, ukupni dušik, ukupni fosfor, suspendirana tvar, taložni ostatak, KPK, otopljeni kisik, BPK5, ukupna ulja i masti, mineralna ulja, anionski detergenti, ukupno otopljene tvari (TDS), slobodni klor, ukupni klor, sulfati, arsen, kadmij, krom (ukupni), bakar, željezo, mangan, nikal i cink, prema:

  • Zakonu o vodama (NN 153/09, 63/11,130/11, 56/13, 14/14)
  • Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13, NN 27/13)
  • Vodopravnim dozvolama korisnika

Prema dogovoru, moguće je raditi i analizu na ostale parametre prema potrebama kupaca.

Analiza vode za piće

Analizom vode za piće za svrhu inspekcijskog nadzora ili za druge potrebe, dobija se jasna slika o trenutnom stanju vodoopskrbne mreže u građevini. Subjekti u poslovanju s hranom koji imaju uspostavljen HACCP sustav, moraju imati i sustav samokontrole za vodu prema važećem Pravilniku, te ju moraju analizirati ovisno o broju točaka na razvodnoj mreži (najmanje dva puta godišnje).

Analiza otpadne vode

Analizom otpadne vode za potrebe inspekcijskog nadzora ili potrebama interne analize u svrhu kontrole učinkovitosti i optimizacije proizvodnog procesa, osigurava se smislena slika o procesu, te njegovim mogućim nedostacima i promjenama na koje naručitelj može utjecati.

Akreditacije i ovlaštenja

HRN EN ISO/IEC 17025 akreditacija
Ovlaštenje laboratorij za ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju - 28.02.2020.
Ovlaštenje za analizu površinske, podzemne i otpadne vode

Primajte naše stručne savjete, novosti i ponude