Analiza okolišnih uzoraka

Okoliš je prirodno okruženje organizama i njihovih zajednica uključivo i čovjeka, koje omogućuje njihovo postojanje i njihov daljnji razvoj: zrak, vode, tlo, zemljina kamena kora, energija te materijalna dobra i kulturna baština kao dio okruženja kojeg je stvorio čovjek; svi u svojoj raznolikosti i ukupnosti uzajamnog djelovanja.

S obzirom da je čovjek neposredno povezan s okolišem kako svojim životom tako i djelovanjem, dužnost nam je voditi računa i pratiti stanje okoliša u kojem živimo, proizvodimo hranu i nezaobilazni otpad. Laboratoriji tvrtke Inspecto d.o.o bave se analizama poljoprivrednog zemljišta i analizama voda koji su sastavni čimbenici okoliša.

Analiza plodnosti tla

Gnojidba je vrlo važna i zahtjevna agrotehnička mjera kojoj trebamo posvetiti veliku pažnju. Obavljamo li gnojidbu "napamet", izlažemo se mnogobrojnim rizicima i greškama. Stoga, gnojidbu treba vršiti prema točno utvrđenim zalihama hranjiva u tlu, a koje možemo utvrditi jedino analizom uzoraka tla.

Analiza plodnosti tla predstavlja „krvnu sliku“ zemljišta i bez nje je besmisleno započinjati bilo koju vrstu biljne proizvodnje. Preporuke za pravilnu gnojidbu tla, a na osnovu analiza Laboratorija za tlo tvrtke Inspecto d.o.o., izdaje "Zavod za agroekologiju" Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku (prof.dr. Zdenko Lončarić). Na osnovu raspoloživih hranjiva u tlu izračunava se razlika koja se treba dodati u obliku mineralnih i organskih gnojiva da bi se zadovoljile potrebe biljaka i zemljišta u procesima proizvodnje, te ispoštovala zakonska regulativa:

  • NN 043/2015; Pravilnik o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta
  • NN 015/2013; I.Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla
  • NN 009/2014; Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja

Zalažemo se za zajednički rad na unapređenju proizvodnje poljoprivrednih kultura kojoj je u konačnici cilj povećanje prinosa po hektaru zasijane površine, kvaliteta proizvoda i naravno, ekonomska isplativost.

Gnojiva, gnojovke i supstrati

Gnojiva čine tvari čija je glavna namjena ishrana bilja. Gnojovka je polu tekuće stajsko gnojivo, smjesa krutih i tekućih životinjskih izlučevina, tj. stajski gnoj uglavnom bez stelje. Supstrati su kombinacije osušenih organskih i mineralnih komponenti koje se koristi kao poboljšivač tla. Prema svom sastavu međusobno se razlikuju ovisno o vrsti i udjelu organske i mineralne komponente.

Zajednička karakteristika im je da poboljšavaju sastav tla i omogućavaju bolje prinose.

Tvrtka Inspecto d.o.o razvila je metode za analizu ovakvih uzoraka gdje se može provjeriti kakvoća prema slijedećim parametrima: ispitivanje udjela vlage i suhe tvari, pH, udjela pepela, organske tvari, organskog ugljika, ukupnog dušika. FOS/TAC, mikroelemenata: kalij, magnezij, željezo, mangan, cink, bakar, fosfor, kalcij te teških metala: olovo, živa, kadmij, arsen, selen, mikal, kobalt i kositar.

Voda za navodnjavanje

Pri uzgoju na otvorenom veći broj kultura ima vegetacijski period tokom ljetnih mjeseci kada su veće temperature i manje oborine, odnosno, veliki gubici, a manji prihodi vode. Povrćarske kulture imaju brzi razvoj i proizvode veliku biljnu masu i zbog toga zahtijevaju znatne količine vode.

Kvaliteta vode kojom se navodnjavaju plastenici, voćnjaci, oranice ili polja s poljoprivrednim kulturama vrlo je važna, stoga je potrebno pratiti mikrobiološke i fizikalno-kemijske parametre poput: koliformnih bakterija, temperature, suspendirane tvari, elektrovodljivosti, sadržaja natrija i klorida koje je razvila tvrtka Inspecto d.o.o u svom Laboratoriju  vode i otpadne vode.

Podzemna, površinska i otpadna voda

Zaštita voda obuhvaća mjere zaštite voda te poboljšanje kakvoće voda u svrhu izbjegavanja ili smanjivanja štetnih posljedica za ljudsko zdravlje, slatkovodne eko sustave, kakvoću življenja i okoliš u cjelini. Zaštita voda od onečišćavanja provodi se radi očuvanja života i zdravlja ljudi i zaštite okoliša, te omogućavanja održivog, neškodljivog i neometanog korištenja voda za različite namjene.

Otpadne vode kao nusprodukt proizvodnje hrane, pića, sredstava za čišćenje predstavljaju sve veći ekološki problem kako za proizvođače tako i za okoliš te je praćenje emisija otpadnih voda od izuzetne važnosti, osobito ako se ispuštaju u površinske vode jer time utječu na kakvoću površinskih voda koje se koriste za navodnjavanje ili proizvodnju vode koja se ispušta u vodoopskrbni sustav.

Tvrtka Inspecto d.o.o u svom Laboratoriju za vodu i otpadnu vodu razvila je metode za praćenje fizikalno-kemijskih parametara i posjeduje odgovarajuća ovlaštenja od nadležnog Ministarstva poljoprivrede i potvrdu HAA.

Primajte naše stručne savjete, novosti i ponude