Analiza hrane

Sukladno propisima o hrani nije dozvoljeno na tržište stavljati hranu koja nije sigurna, odnosno hranu koja je štetna za zdravlje i/ili neprikladna za prehranu ljudi (oko 75% novih bolesti od kojih ljudi obolijevaju od 2000. godine potječe od životinja ili proizvoda životinjskog podrijetla).

Zakon o hrani (NN br. 81/2013), članak 10, definira zdravstveno neispravnu hranu, tj. hranu štetnu za zdravlje ljudi, prema Uredbi (EZ) br. 178/2002, članak 14:

 • hrana koja ne udovoljava mikrobiološkim kriterijima sigurnosti hrane, sadrži patogene mikroorganizme, mikroorganizme koji nisu patogeni i parazite,
 • hrana koja je dovela do trovanja ljudi,
 • sadrži kontaminante koji prelaze najveće dopuštene količine propisane posebnim propisima,
 • sadrži prehrambene aditive i arome koji su nedozvoljeni u određenoj kategoriji hrane ili su dozvoljeni, ali prelaze propisane maksimalno dopuštene količine,
 • sadrži pesticide u količini koja predstavlja rizik za zdravlje ljudi što je utvrđeno procjenom rizika,
 • genetski modificirana ili sadrži i/ili se sastoji ili potječe od neodobrenog genetski modificiranog organizma,
 • hrana za koju je procjenom rizika utvrđeno da ima ili može imati štetan utjecaj na zdravlje ljudi.

Obveze proizvođača u konvencionalnoj i ekološkoj proizvodnji su regulirane:

 • Zakonom o hrani (NN 081/2013),
 • Zakonom o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u/na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla (NN 80/2013),
 • Zakonom o poljoprivredi (NN 30/2015),
 • Pravilnikom o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji (NN 019/2016),
 • Uredbom komisije (EZ) br.834/2007 od 28.lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br.2092/91.

Uredbom komisije (EZ) br.889/2008 od 5. rujna 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označavanje i kontrolu.

Implementiranim propisima u hrvatsko zakonodavstvo obuhvaćene su sve faze proizvodnje, prerade i distribucije hrane –„od polja do stola“, prema kojima „subjekt u poslovanju s hranom“ (SPH) je fizička ili pravna osoba odgovorna za osiguranje ispunjavanja zahtjeva propisa o hrani u okviru poslovanja s hranom pod njegovom kontrolom te ima primarnu odgovornost za sigurnost hrane.

Koristeći modernu opremu i učinkovite metode ispitivanja, stručni i visokoobrazovani djelatnici Laboratorija provode ispitivanja parametara utvrđenih propisima, kao i druga ispitivanja koja mogu pomoći klijentu-proizvođaču u kontroli njegovog proizvoda te rješavanju potencijalnih problema vezanih za isti.

Primajte naše stručne savjete, novosti i ponude