InspectoIKT

Uspješno proveden EU projekt - InspectoIKT - Optimizacija poslovnih procesa tvrtke Inspecto d.o.o. uvođenjem IKT rješenja.

 

Tvrtka Inspecto d.o.o. je započela s provedbom projekta „Optimizacija poslovnih procesa tvrtke Inspecto d.o.o. uvođenjem IKT rješenja“ sukladno Ugovoru o bespovratnim sredstvima potpisanom s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništava i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.


Projekt ulaganja odnosi se na:

1. nabavu rješenja za stvaranje učinkovitog okruženja interne i eksterne komunikacije tvrtke koje će doprinijeti optimizaciji procesa i porastu učinkovitosti te akviziciji novih skupina klijenata

2. nabavu sustava za kontrolu upravljanjem laboratorija koji će rezultirati smanjenjem administrativne preopterećenosti djelatnika te eliminacijom ljudskih grešaka u provedbi složenih analiza i izvještavanju klijenata

3. nabavu rješenja za upravljanje dokumentacijom i nadogradnju rješenja za upravljanje financijama čime će se reducirati ukupna potrošnja papira i uspostaviti zaštićena digitalizirana arhiva sukladno ISO standardima.


Cilj projekta: doprinijeti povećanju konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP iz područja s razvojnim posebnostima Republike Hrvatske kroz povećanje konkurentnosti tvrtke Inspecto d.o.o. uvođenjem naprednih IKT rješenja za optimizaciju i integraciju ključnih poslovnih procesa

Rezultati projekta uključuju povećanje prihoda od prodaje za 23%, smanjenje troškova proizvodnje po analizi za 2,2, povećanje produktivnosti rada za 25,4% te otvaranje minimalno 1 novog radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.

Ukupna vrijednost projekta: 1.557.625,00 kn
Bespovratna potpora: 1.100.015,44kn
Razdoblje provedbe: 09. siječnja 2017 . do 09. siječnja 2018.

Voditelj projekta:
Anto Nevistić, direktor,

Koordinatori projekta i kontakt osobe:
Anđa Nevistić,
Marko Nevistić,

Više informacija na:
http://www.strukturnifondovi.hr/
http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779
http://www.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Documents/01 OPKK 2014-2020 hrv 27112014.pdf


Dana 09. siječnja 2018. tvrtka Inspecto d.o.o. uspješno je završila provedbu EU projekta „Optimizacija poslovnih procesa tvrtke Inspecto d.o.o. uvođenjem IKT rješenja“ koji je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Provedba projekta trajala je 12 mjeseci te su u tom razdoblju nabavljena i implementirana sljedeća IKT rješenja:

  • IKT rješenje za informatizaciju i optimizaciju procesa komunikacije kojim je omogućena učinkovitija interna i eksterna komunikacija svih sudionika održivog sustava poslovanja tvrtke Inspecto d.o.o. te aktiviranje prodajno-marketinškog procesa od kojeg se očekuje akvizicija novih skupina klijenata
  • IKT rješenje za integraciju i nadzor laboratorijskih procesa kojim je smanjena administrativna preopterećenost djelatnika, unaprjeđene su mogućnosti praćenja brojnih parametara uspješnosti poslovanja te eliminirana mogućnost ljudskih grešaka u provedbi složenih analiza i izvještavanju klijenata
  • IKT rješenje za upravljanje dokumentacijom kojim je kreirana matična baza djelatnika i uspostavljena zaštićena digitalizirana arhiva sukladno ISO standardima čime je značajno povećana efikasnost u upravljanju, pretraživanju i korištenju poslovne dokumentacije

Uz navedeno, nabavljena je i IT hardverska oprema kao temelj za optimalno funkcioniranje implementiranih rješenja te je izvršena nadogradnja postojećeg ERP rješenja kojim je unaprijeđen postojeći financijsko-računovodstveni modul.

Implementacijom cjelovitih IKT rješenja ostvarena je informatizacija i integracija ključnih poslovnih procesa, optimizirani su poslovni procesi Korisnika te je unaprijeđen ljudski kapital tvrtke kroz edukaciju djelatnika za rad na novim IKT rješenjima čime će se ostvariti značajno povećanje produktivnosti rada, smanjenje troškova proizvodnje po analizi, povećanje prihoda od prodaje I zapošljavanje novih djelatnika što će u konačnici rezultirati povećanjem konkurentnosti tvrtke Inspecto d.o.o. na domaćem i međunarodnom tržištu.


OBAVIJEST O JAVNOJ NABAVI

Postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (verzija 2.0), sukladno Pozivu za dostavu projektnih prijava ''Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu“

DATUM OBJAVE: 24.07.2017.

NAZIV NABAVE:
IKT rješenja za informatizaciju i optimizaciju poslovnih procesa
Evidencijski broj nabave: I-ROBA 01/2017

NAZIV I ADRESA NARUČITELJA:
Inspecto d.o.o.
Električne centrale 1
31 400 Đakovo
OIB: 52975458232

KONTAKTNI PODACI:
Marko Nevistić
Kontakt telefon: +385 31 813 479
Adresa elektroničke pošte:

OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU NABAVE:
Predmet nabave podijeljen je u 4 grupe, kako slijedi:

Grupa 1 IKT rješenja za informatizaciju i optimizaciju procesa komunikacije:
• jedan (1) intranet kolaboracijski portal
• jedan (1) poslovni sustav s više funkcija

Grupa 2 IKT rješenja za integraciju i nadzor laboratorijskih procesa:
• jedna (1) serverska licenca sustava za upravljanje laboratorijskim procesima
• jedna (1) serverska licenca sustava za upravljanje naprednim poslovnim analizama
• jedna (1) usluga implementacije, prilagodbe i testiranja sustava te edukacije djelatnika

Grupa 3 IKT rješenje za upravljanje dokumentacijom:
• jedna (1) licenca za sustav upravljanja dokumentacijom
• jedna (1) usluga implementacije i testiranja sustava te edukacije djelatnika

Grupa 4 Serveri s opremom:
• tri (3) servera s opremom
• jedna (1) server licenca

Sva oprema i softveri koji su predmet nabave uključuje dostavu, instalaciju i puštanje u probni rad. Sve usluge koje su predmet nabave pružat će se na lokaciji naručitelja. Ponuđena roba mora biti nova

VRSTA JAVNOG NADMETANJA: Postupak s objavom Obavijesti o nabavi

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 14.08.2017. godine u 15,00 sati

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku. Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno Naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja.

ELEKTRONIČKA ADRESA/MJESTO NA KOJEM SU DOSTUPNE DODATNE INFORMACIJE /DOKUMENTACIJA:
Cjelokupna dokumentacija za nadmetanje s pripadajućim prilozima, kao i dokumentacija postupka nabave dostupna je na internetskoj stranici Naručitelja: http://www.inspecto.hr/hr/eu-projekti/inspectoikt/.

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata obavljat će se u pismenom obliku. Pisani zahtjev zainteresiranih gospodarskih subjekata za pojašnjenjem dostavlja se putem e-mail:

Dokumentaciju preuzmite ovdje:

Inspecto_I-Roba_01-2017

14.08.2017. istekao je rok za podnošenje ponuda. Predmetni postupak je završen.


*Sadržaj Internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Inspecto d.o.o.

Primajte naše stručne savjete, novosti i ponude