InspectoIKT

 

Tvrtka Inspecto d.o.o. je započela s provedbom projekta „Optimizacija poslovnih procesa tvrtke Inspecto d.o.o. uvođenjem IKT rješenja“ sukladno Ugovoru o bespovratnim sredstvima potpisanom s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništava i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.


Projekt ulaganja odnosi se na:

1. nabavu rješenja za stvaranje učinkovitog okruženja interne i eksterne komunikacije tvrtke koje će doprinijeti optimizaciji procesa i porastu učinkovitosti te akviziciji novih skupina klijenata

2. nabavu sustava za kontrolu upravljanjem laboratorija koji će rezultirati smanjenjem administrativne preopterećenosti djelatnika te eliminacijom ljudskih grešaka u provedbi složenih analiza i izvještavanju klijenata

3. nabavu rješenja za upravljanje dokumentacijom i nadogradnju rješenja za upravljanje financijama čime će se reducirati ukupna potrošnja papira i uspostaviti zaštićena digitalizirana arhiva sukladno ISO standardima.


Cilj projekta: doprinijeti povećanju konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP iz područja s razvojnim posebnostima Republike Hrvatske kroz povećanje konkurentnosti tvrtke Inspecto d.o.o. uvođenjem naprednih IKT rješenja za optimizaciju i integraciju ključnih poslovnih procesa

Rezultati projekta uključuju povećanje prihoda od prodaje za 23%, smanjenje troškova proizvodnje po analizi za 2,2, povećanje produktivnosti rada za 25,4% te otvaranje minimalno 1 novog radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.

Ukupna vrijednost projekta: 1.557.625,00 kn
Bespovratna potpora: 1.100.015,44kn
Razdoblje provedbe: 09. siječnja 2017 . do 09. siječnja 2018.

Voditelj projekta:
Anto Nevistić, direktor,

Koordinatori projekta i kontakt osobe:
Anđa Nevistić,
Marko Nevistić,

Više informacija na:
http://www.strukturnifondovi.hr/
http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779
http://www.strukturnifondovi.hr/UserDocsImages/Documents/01 OPKK 2014-2020 hrv 27112014.pdf


OBAVIJEST O JAVNOJ NABAVI

Postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (verzija 2.0), sukladno Pozivu za dostavu projektnih prijava ''Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu“

DATUM OBJAVE: 24.07.2017.

NAZIV NABAVE:
IKT rješenja za informatizaciju i optimizaciju poslovnih procesa
Evidencijski broj nabave: I-ROBA 01/2017

NAZIV I ADRESA NARUČITELJA:
Inspecto d.o.o.
Električne centrale 1
31 400 Đakovo
OIB: 52975458232

KONTAKTNI PODACI:
Marko Nevistić
Kontakt telefon: +385 31 813 479
Adresa elektroničke pošte: marko.nevistic@inspecto.hr

OSNOVNE INFORMACIJE O PREDMETU NABAVE:
Predmet nabave podijeljen je u 4 grupe, kako slijedi:

Grupa 1 IKT rješenja za informatizaciju i optimizaciju procesa komunikacije:
• jedan (1) intranet kolaboracijski portal
• jedan (1) poslovni sustav s više funkcija

Grupa 2 IKT rješenja za integraciju i nadzor laboratorijskih procesa:
• jedna (1) serverska licenca sustava za upravljanje laboratorijskim procesima
• jedna (1) serverska licenca sustava za upravljanje naprednim poslovnim analizama
• jedna (1) usluga implementacije, prilagodbe i testiranja sustava te edukacije djelatnika

Grupa 3 IKT rješenje za upravljanje dokumentacijom:
• jedna (1) licenca za sustav upravljanja dokumentacijom
• jedna (1) usluga implementacije i testiranja sustava te edukacije djelatnika

Grupa 4 Serveri s opremom:
• tri (3) servera s opremom
• jedna (1) server licenca

Sva oprema i softveri koji su predmet nabave uključuje dostavu, instalaciju i puštanje u probni rad. Sve usluge koje su predmet nabave pružat će se na lokaciji naručitelja. Ponuđena roba mora biti nova

VRSTA JAVNOG NADMETANJA: Postupak s objavom Obavijesti o nabavi

ROK ZA DOSTAVU PONUDA: 14.08.2017. godine u 15,00 sati

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku. Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja neposredno Naručitelju ili poštanskom pošiljkom na adresu Naručitelja.

ELEKTRONIČKA ADRESA/MJESTO NA KOJEM SU DOSTUPNE DODATNE INFORMACIJE /DOKUMENTACIJA:
Cjelokupna dokumentacija za nadmetanje s pripadajućim prilozima, kao i dokumentacija postupka nabave dostupna je na internetskoj stranici Naručitelja: http://www.inspecto.hr/hr/eu-projekti/inspectoikt/.

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata obavljat će se u pismenom obliku. Pisani zahtjev zainteresiranih gospodarskih subjekata za pojašnjenjem dostavlja se putem e-mail: marko.nevistic@inspecto.hr

14.08.2017. istekao je rok za podnošenje ponuda. Predmetni postupak je završen.


*Sadržaj Internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Inspecto d.o.o.

Primajte naše stručne savjete, novosti i ponude

111